Intel® Core™ i5 processors (14th gen)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 4.5 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'24 10 4.8 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
Q1'24 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'24 14 4.9 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
Q1'24 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'24 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'24 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.