Intel® C260 Series Chipsets

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
No 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
No 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W