Chuỗi Intel® Wi-Fi 7

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q3'23 Wi-Fi 7 Pre-cerified 5 Gigabit 2X2
Q3'23 2x2