Chuỗi Intel® Wi-Fi 7

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q3'23 Expected to align with official WFA certification availability 5.8 Gbps 2x2, 320 MHz, 4K QAM
Q3'23 Expected to align with official WFA certification availability 2.4 Gbps 2x2, 160 MHz, 1K QAM