Chipset máy tính để bàn Intel® chuỗi 700

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
MaxTDP
3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0