Chipset Di động Intel® dòng 600

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® HM670 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W
Chipset Intel® WM690 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W