Chipset Di động Intel® dòng 600

Tên sản phẩm
Tình trạng
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W