Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 600

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
MaxTDP
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0
Không 3.0 3.2, 2.0
Không 3.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0