Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 600

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Không 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Không 3.0 3.2, 2.0 6 W
Không 3.0 3.2, 2.0 6 W
3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W