Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 600

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bus
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W