Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235UL Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245UL Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500HL Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HL Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12450HX Launched Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HX Launched Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245UE Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1250PE Launched Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1230U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1240P Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1240U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1250P Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400 Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400F Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400T Launched Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12450H Launched Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500E Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500H Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500T Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500TE Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600 Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600H Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HE Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600T Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600K Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600KF Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.