Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-1255UL Processor Launched Q3'22 10 4.70 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1265UL Processor Launched Q3'22 10 4.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700HL Launched Q3'22 14 4.70 GHz 2.30 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HL Launched Q3'22 14 4.80 GHz 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12650HX Launched Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HX Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12850HX Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265UE Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1270PE Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1250U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1255U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1260P Launched Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1260U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265U Launched Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1270P Launched Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1280P Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12650H Launched Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700 Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700E Launched Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700F Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700H Launched Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700T Launched Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700TE Launched Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800H Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HE Launched Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700K Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700KF Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.