Công cụ phát triển phần mềm FPGA Intel®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
2015