Công cụ mô phỏng FPGA Intel®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
2014
2014
2021
2021