Công cụ phát triển phần cứng FPGA Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Launched 2017
Launched 2017
Launched 2015
Launched 2015
Launched 2015