25GbE Intel® Ethernet Network Adapter E810

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-XXVDA4 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-XXVDA2 cho OCP 3.0 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-XXVDA2 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's