Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC

Tên sản phẩm
Dung lượng
Tình trạng
Hệ số hình dạng
Giao diện
400 GB Launched E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
3.2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
118 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
58 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.6 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.