Chipset Intel® dòng C250

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.2 6 W
3.0 3.2 6 W