Chipset Intel® dòng C250

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0 3.2 6 W
Launched 3.0 3.2 6 W