Chuỗi Intel® Killer™ Wi-Fi

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2