Chuỗi Intel® Killer™ Wi-Fi

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q3'23 Expected to align with official WFA certification availability 5.8 Gbps 2x2, 320 MHz, 4K QAM
Q3'22 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q3'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) ~3.0 Gbps 2x2 (Intel® Double Connect Technology)
Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2