Chipset di động Intel® dòng 300

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.1/2.0 3 W
3.0 3.1/2.0 3 W