Chipset di động Intel® dòng 500

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Launched 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Launched 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 3.0 3.2/2.0 3.4 W