Chipset di động Intel® dòng 500

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.2/2.0 2.9 W
3.0 3.2/2.0 2.9 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W