Intel® 500 Series Mobile Chipsets

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® HM570E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Intel® QM580E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Intel® RM590E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Intel® HM570 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Intel® QM580 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Intel® WM590 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W