Bộ phát triển Intel® Agilex™

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Launched Q2'20 1437240
Launched Q2'20 1437240