Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
(512GB PMEM) Module
512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
(256GB PMEM) Module
256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
(128GB PMEM) Module
128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.