Các bộ phận bo mạch Intel® NUC

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued
Discontinued
Discontinued Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, DP 1.4a via Type C, eDP
Discontinued Six HDMI, eDP
Discontinued
Discontinued Dual HDMI 2.0, eDP
Discontinued Dual HDMI, eDP
Discontinued Dual HDMI, eDP