Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Bộ phận lắp ráp Intel® NUC CMA2GB Launched
Bộ phận lắp ráp Intel® NUC CMA1BB Launched