Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, DP 1.4a via Type C, eDP
Discontinued Dual HDMI 2.0, eDP