Các bộ phận khung Intel® NUC

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Dual HDMI Out
Discontinued Dual HDMI Out
Discontinued Up to dual 5760x1080 via six HDMI ports
Discontinued Dual HDMI
Discontinued Dual HDMI