Intel® Agilex™ F-Series FPGAs and SoC FPGAs

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA Launched Q2'19 1437240 4510 190 Mb R2486A