Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.