Chuỗi Intel® Wi-Fi 6

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Launched Q3'22 Wi-Fi 6 (802.11ax) 600 Mbps 1x1
Launched Q3'22 Wi-Fi 6 (802.11ax) 1.2 Gbps 2x2
Launched Q1'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Launched Q2'19 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Launched Q2'19 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2