Khối trung tâm dữ liệu Intel® với khả năng phục hồi Firmware (Intel® DBC với khả năng phục hồi Firmware)