Khối Trung Tâm Dữ Liệu Intel® với Khả Năng Phục Hồi Firmware (Intel® DBC với Khả Năng Phục Hồi Firmware)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng FormFactor Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.