Khối Trung Tâm Dữ Liệu Intel® với Khả Năng Phục Hồi Firmware (Intel® DBC với Khả Năng Phục Hồi Firmware)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2312WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF801 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF601 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® LFRB2208WFTF401 Q3'18 Discontinued 2U Rack Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.