Bộ điều khiển Ethernet chuỗi Intel® I225

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-IT Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM Launched
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-V Launched