Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® (PAC)

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Discontinued Q4'19 1150000
Discontinued Q4'19 2800000
Discontinued Q4'17 1150000