FPGA Cyclone® V GT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2011 77000 150 4.884 Mb 336 M301, M383, U484, F484, F672
2011 149500 156 7.696 Mb 480 M484, U484, F484, F672, F896
2011 301000 342 13.917 Mb 560 U484, F484, F672, F896, F1152