CPLD MAX® II Z

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Tùy chọn gói
Q1'14 M68, M100