FPGA Stratix® V GS

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Stratix® V 5SGSD4 FPGA Launched 2010 360000 1044 23.15 Mb F780, F1152, F1517
Stratix® V 5SGSD5 FPGA Launched 2010 457000 1590 44.27 Mb F1152, F1517
Stratix® V 5SGSD6 FPGA Launched 2010 583000 1775 51.71 Mb F1517, F1932
Stratix® V 5SGSD8 FPGA Launched 2010 695000 1963 58.01 Mb F1517, F1932
Stratix® V 5SGSD3 FPGA Launched 2010 236000 600 15.72 Mb F780, F1152