FPGA Stratix® V GS

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2010 236000 600 15.72 Mb 432 F780, F1152
2010 360000 1044 23.15 Mb 696 F780, F1152, F1517
2010 457000 1590 44.27 Mb 696 F1152, F1517
2010 583000 1775 51.71 Mb 840 F1517, F1932
2010 695000 1963 58.01 Mb 840 F1517, F1932

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP