FPGA Stratix® V E

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Stratix® V 5SEE9 FPGA Launched 2010 840000 352 61.67 Mb F1517, F1932
Stratix® V 5SEEB FPGA Launched 2010 952000 352 62.96 Mb F1517, F1932