Chipset Intel® dòng C240

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Gen3 3.1 6 W
Gen3 3.1/2.0 6 W
3.0 3.1/2.0 3 W