Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® RAF1000JSP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q2'18 Discontinued 1U Rack