Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2314 Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2324G Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2334 Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2336 Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2356G Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2374G Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378 Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378G Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2386G Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2388G Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.