Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M10

Tên sản phẩm
Dung lượng
Tình trạng
Hệ số hình dạng
Giao diện
16 GB Discontinued M.2 22 x 42mm PCIe 3.0 x2, NVMe
16 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
32 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
64 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.