Bộ phát triển Intel® Arria®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Bộ phát triển Intel® Arria® 10 Launched 2013 1150000
Bộ phát triển toàn vẹn tín hiệu Intel® Arria® 10 GX Launched 2013 1150000
Intel® Arria® 10 SX SoC Development Kits Launched 2013 660000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác