Bộ phát triển Intel® Stratix®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 DX FPGA Development Kits Launched 2019 2753000
Bộ phát triển Intel® Stratix® 10 Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 GX Signal Integrity Development Kits Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 MX FPGA Development Kits Launched 2017 2073000
Intel® Stratix® 10 SX SoC Development Kits Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 TX Signal Integrity Development Kits Launched 2018 2753000
Bộ phát triển Stratix® V Launched 2010 457000
Stratix® V GX FPGA Development Kits Launched 2010 622000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác