Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8500 Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8505 Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 8505 Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400 Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400E Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400T Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400TE Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405 Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405T Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505 Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505T Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6605 Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6500Y Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 7505 Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400E Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400TE Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4417U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4425Y Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.