Kết nối Ethernet chuỗi Intel® XL827

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 2.6 W Quad 10GbE