Kết nối Ethernet chuỗi Intel® C827

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
InterfaceType
2.6 W Quad 25GbE
2.6 W Quad 25GbE