Kết nối Ethernet chuỗi Intel® C827

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet C827-AM1 Launched 2.6 W Quad
Kết nối Intel® Ethernet C827-IM1 Launched 2.6 W Quad