Kết nối Ethernet chuỗi Intel® C827

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet C827-IM1 Launched
Kết nối Intel® Ethernet C827-AM1 Launched