Chipset Intel® dòng C400

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Không 3.0 3.1 Gen1/2.0 6 W