Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tên sản phẩm Tình trạng FormFactor Cấp độ RAID được hỗ trợ NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) – Intel SSD Only
Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Premium
Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU
(Intel® VROC) - Standard
Launched 0, 1, 10

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.