Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Nâng Cấp

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W
Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W
Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.