Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Nâng Cấp

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.