Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10940X X Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10920X X Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-10900X X Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X Launched Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X Launched Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X Launched Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X Launched Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X Launched Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X Launched Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phi ên bản Cực cấp Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6950X phiên bản Extreme Discontinued Q2'16 10 3.50 GHz 3.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6900K Discontinued Q2'16 8 3.70 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6850K Discontinued Q2'16 6 3.80 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6800K Discontinued Q2'16 6 3.60 GHz 3.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5960X Phiên bản Extreme Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5930K Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5820K Discontinued Q3'14 6 3.60 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960X Extreme Edition Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930K Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4820K Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3970X Extreme Edition Discontinued Q4'12 6 4.00 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition Discontinued Q4'11 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3930K Discontinued Q4'11 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820 Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.