Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho Microsoft Azure Stack HCI

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'19 Discontinued
Q2'19 Discontinued
Q2'19 Discontinued
Q2'19 Discontinued