Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 2 3.90 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'19 2 3.60 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.