Bộ xử lý Intel Atom® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z540 Discontinued Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520 Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510 Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z500 Discontinued Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® 230 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® 330 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N270 Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z515 Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z550 Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530P Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520PT Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510P Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510PT Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N280 Discontinued Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N450 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D510 Discontinued Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D410 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N470 Discontinued Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D425 Discontinued Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® D525 Discontinued Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N455 Discontinued Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N475 Discontinued Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z600 Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z615 Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z625 Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z560 Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N550 Discontinued Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620 Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620T Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640 Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640T Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660 Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660T Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E680 Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E680T Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E645C Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E645CT Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E665C Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E665CT Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® N570 Discontinued Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z670 Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel Atom® Z650 Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.