Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 10 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3