Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Discontinued Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache