Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-680 Discontinued Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-670 Discontinued Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-661 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 87 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-660 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-655K Discontinued Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-650 Discontinued Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-560 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-550 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-540 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-530 Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước